Utbildningsutskottet

Uppdatering kursplaner och kursbeskrivningar

Utbildningarna förändras och får nya inslag. Utbildningsutskottet (UU) uppdaterar kontinuerligt kursplaner enär forskning kommer med nya rön, FM ställer andra och nya krav, nya utbildningar med nya målgrupper vilket gör att översynen av utbildningsutbudet blir än mer betydande. Samverkan med HvSS innebär bl a att UU överlämnar till HvSS som presenterar kurserna i sin katalog. Till detta kommer nyskrivning av kursbeskrivningarna. Allteftersom kursplanerna och kursbeskrivningarna godkänns och färdigställs läggs de ut på hemsidan under Utbildning och Våra kurser. Allt detta är ett grannlaga arbete som genomförs tillsammans med FPF tjänstgörande instruktörer, som ges tillfällen att på olika sätt uppdatera sina kunskaper inom sina specifika ämnesområden.

Utbildningsutveckling

Alla utbildningar behöver förnyelse och utveckling. Elevernas utvärderingar efter kurserna tas till vara och UU gör en utvecklingsplanering utifrån summeringarna av utvärderingarna. Aspekterna utifrån innehåll och pedagogisk uppläggning granskas och ger nya infallsvinklar på utformning och nya delar av innehåll. Detta arbete är ett pågående arbete och även om inte alla delar hinner testas vid varje kurs läggs ändå något in som styrker FM verksamhetskrav utifrån pedagogiska grunder och FMLOPE direktiv.