FPFN Det kom en fråga…

Frågor av skiftande slag ställs av medlemmar och andra till FPFN som här blir belysta och besvarade.

Rekrytering eller rekrytering

Som svar på fråga kring rekrytering och vilken uppgift föreningen har kan vi urskilja två olika uppdrag vilket speglas i texten.

Då och då framkommer funderingar och uttalanden kring detta med rekrytering, vem som rekryterar och till vad. Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) har uppdrag att rekrytera och utbilda till befattningarna Personalbefäl CS1 och Personalvårdsbefäl (PV-befäl) och därmed också utbilda dessa i sina specialistkompetenser. FPF har även uppdraget att utbilda Fältpastorerna till bataljon varför deras kurs kallas GK Bataljonspastor. Dessa uppdrag genomförs på central nivå.
Dessa rekryteringar har ingenting att göra med att rekrytera medlemmar. Förbundet har inga medlemmar. Det har däremot de fyra föreningarna inom FPF. En av föreningarnas uppdrag är att rekrytera medlemmar till sina föreningar. Dessa medlemmar är av skilda slag. Några är aktiva inom Försvarsmakten (FM), några är stödjande medlemmar och några åter är medlemmar för att de får ta del av föreningarnas olika arrangemang. Medlemmarna är intresserade av försvarsfrågor och uppgiften för föreningarna är just att informera om försvaret och främja folkförankringen för att vidga kunskaperna om FM.

Av detta kan vi dra en skiljelinje mellan att rekrytera och rekrytera då det ena hänförs till förbundet och dess uppdrag att rekrytera för att befattningsutbilda till FM, f n till Hemvärnet. Det andra innebär således att rekrytera föreningsmedlemmar för att uppfylla uppdraget av Försvarsmakten att vidga folkförankringen genom att ge information och utbildning om försvaret. Därför har varje förening att uppfylla sina tre uppdrag, att rekrytera medlemmar, att stärka försvarskunskaperna hos medlemmarna, som i princip tillhör allmänheten, och att utbilda i FPF närliggande ämnesområden utan att gå in i organisationens centrala kurser. FPFN har genom åren genomfört olika teman inom krisstöd, mänskliga rättigheter och krigets lagar, synen på personaltjänst och personalvård, pastors roll i en krigsorganisation, värdegrundsfrågor och arbetsmiljö, utlandserfarenheter, m m. Allt sådant som på ett eller annat sätt ingår i personaltjänst.

FPF är en frivillig försvarsorganisation som av HKV får organisationsbidrag. För att föreningarna ska kunna uppfylla sina uppdrag krävs organisationsbidrag, vilket innebär att medlemstalet sammanlagt uppgår till f n minst 300 medlemmar. Tankar finns att detta kan ändras i framtiden, men vad som än sker är föreningsuppdraget att rekrytera medlemmar till föreningarna ett av de viktiga för att främja folkförankringen.

Text Rigmor Sterner, FPFN