Kategori: FPF

Utbildningsutskottets planeringsarbete för framtida kurser

FPF har färdigställt en kursplanering för åren 2020-2022 som ska tas upp och presenteras vid utbildningsdialogen vid HKV i oktober. Resultatet av dialogen presenteras därefter. Kostnadsberäkning görs och i början av nästa år ges besked om vilka kurser FPF får

Grundläggande befattningskurs genomförd

GK Personaltjänst har genomförts med gott resultat med fulltaligt elevantal. Genomförd kurs inlämnas för redovisning i PRIO så ingen elev med utbildning ska hamna utanför. FPF kurser är efterfrågade och inte sällan måste Utbildningsutskottet tvingas meddela sökande att plats inte

Befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor är uppdaterade.

Läs mer under Utbildningsnytt.

Kursplaner och kursbeskrivningar

Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.

Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten

Läs mer under Utbildningsnytt

Ny Personalhandbok!

Försvarsmakten har fastställt en ny handbok för Personaltjänsten vid höjd beredskap. Den ersätter PersH F från 1991. Se även Utbildningsnytt.

Förbundets ordinarie stämma i april 2019

Den 6-7 april 2019 kommer FPF att genomföra sin stämma med utbildning. Blankett att fylla i finns under Förbundsstämma.

Våra kurser har uppdaterats

Under Utbildning återfinns uppdateringar av kursplaner och kursbeskrivningar av de centrala kurser vi för närvarande har uppdrag att genomföra. Visst arbete återstår. Se vidare under Utbildning och Våra kurser.

Nya Fältpastorer och Personalvårdsbefäl

Fem pastorer och sju personalvårdsbefäl har v843 utbildats för Hemvärnet för befattning i sina bataljoner och därmed bidragit till att Hemvärnet har fått fler behöriga befattningshavare på sektion 1. Då arbetsgivare idag kan neka sina anställda som är frivilliga i

FN-dagen 24 oktober

I samband med kurserna GK Bataljonspastor och GK Personalvårdsbefäl inföll den 24 oktober, som är FN-dagen, som i år firar 70-årsjubileum. Vi uppmärksammade dagen genom att de närvarande fick en historisk tillbakablick om bakgrund och insatser. Tilldelningen av Nobels fredspris

Top