Författare: Admin

Projekt Krisstödsutveckling

FPF Utbildningsutskott har haft arbetshelg rörande Projekt Krisstöd tillsammans med deltagare i arbetsgrupp Projekt Krisstöd varvid kursplan och kursbeskrivning för GK Krisstöd grupp färdigställdes. Denna kurs är fastslagen att genomföras i november i år. Samtidigt fördes diskussioner kring genomförande varvid

Utbildningsutskottets planeringsarbete för framtida kurser

FPF har färdigställt en kursplanering för åren 2020-2022 som ska tas upp och presenteras vid utbildningsdialogen vid HKV i oktober. Resultatet av dialogen presenteras därefter. Kostnadsberäkning görs och i början av nästa år ges besked om vilka kurser FPF får

Grundläggande befattningskurs genomförd

GK Personaltjänst har genomförts med gott resultat med fulltaligt elevantal. Genomförd kurs inlämnas för redovisning i PRIO så ingen elev med utbildning ska hamna utanför. FPF kurser är efterfrågade och inte sällan måste Utbildningsutskottet tvingas meddela sökande att plats inte

Befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor är uppdaterade.

Läs mer under Utbildningsnytt.

Befattningsbeskrivningar för sektion 1

FPF har uppdrag att utbilda befattningshavare till sektion 1 vid Hemvärnets bataljoner. Utbildningsutskottet har nu uppdaterat befattningsbeskrivningarna för Personalbefäl CS1, Personalvårdsbefäl och Fältpastor och inlämnat till Rikshemvärnsstaben. Informationsbefälet, som har placerats inom S1, är inte uppgift för FPF att utbilda

Norra föreningens årliga årsmöte med utbildning

FPFN årsmöte med föreläsningar och utbildning avhölls vid Medlefors folkhögskola i Skellefteå den 16-17 februari. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes. Till ny ordförande efter avgående Lars Häggström valdes övlt Håkan Lampinen och till ny sekreterare valdes Birgitta Johansson. Försvarsinformation gavs av övlt

Kursplaner och kursbeskrivningar

Utgåva 2019 av kursplaner och kursbeskrivningar är nu klar och återfinns under Våra kurser.

Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten

Läs mer under Utbildningsnytt

Hemvärnsövning i Enköping – FPF handleder personaltjänsten

I januari och februari genomför Hemvärnet två stabsövningar i Enköping, LTÖ. För en del av FPF elever är detta deras första tjänstgöring i befattning efter sina kurser hos FPF. Enligt kursplanerna ska tjänstgöring ske under handledning och därför deltar instruktör

H Pers HB 2018

Den nya handboken i Personaltjänst som Försvarsmakten har fastställt och utgav i slutet av 2018 ersätter PersH F 1991 som idag är föråldrad. Du som är Fältpastor, CS1 eller Personalvårdsbefäl (PV-befäl) i Hemvärnet har nytta av handboken i din befattning.

Top