Samverkan

Förutom det samarbete FPF har med Försvarsmakten och uppdrag åt Hemvärnet samverkar vi på olika sätt med FFO, frivilliga försvarsorganisationer. Ett sådant är samverkan med Fältartisterna, www.faltartisterna.se.

Vi samverkar också med andra ideella och frivilligorganisationer. FPF har många medlemmar som varit eller är aktivt tjänstgörande i utlandstjänst i olika former. Många av dessa är även medlemmar i Svenska Veterandförbundet Fredsbaskrarna, SVF, en frivillig organisation som vi samverkar med. www.sverigesveteranforbund.se. VRR, Veteranstöd Rapid Reaction, är en förening för stödjande av utlandsveteraner på olika sätt. FPF samverkar med dem och många är medlemmar i FPF. www.vrr.nu. Svenska soldathemsförbundet är en ideell organisation som har soldathem på många platser i Sverige. FPF samverkar på olika sätt med dessa. www.soldathem.org. Vårsta Diakoni är en ideell stiftelse som bl a bedriver utbildning inom krisstöd. Med Vårsta Diakoni och dess Resurscentrum i Härnösand har FPF under ett antal år haft samverkan vad beträffar utbildning av instruktörer för krisstödsutbildningarna. www.varsta.se

Top