Ett första brev från den nyvalda styrelsen 2021

Hej alla medlemmar i Försvarets Personaltjänstförbund. Undertecknad, Anders Lindström, blev vald till ordförande vid förbundets digitala årsmöte i december. I styrelsen ingår flera kända namn sedan tidigare, Tony Johansson som vice ordförande, Sven Tholander som kassör och Maria Nilsson och Annica Larsson som ledamöter.

Nyvalda till styrelsen blev Bengt Gustafson som utbildningsansvarig, Jan Sällberg som sekreterare, Thomas Kindström och Kent Öyren som ledamöter.

Inom styrelsen ,förutom Bengt ingår Tony, Annica och Thomas i vårt utbildningsutskott. Kent leder vårt rekryteringsutskott med stöd av Thomas och Maria.

Ansvarig för tidningen som kommer ges ut med två nummer per år är Tony med stöd av Annica.

Vår sekreterare är ansvarig för hemsidan.

I samband med vårt första möte beslutade vi att kommande årsmöte skall genomföras den 22 april. Med anledning av pandemin kommer även detta årsmöte att genomföras digitalt.

Vi har också tvingats ställa vårens kurser pga. pandemin och utbildningsutskottet överser planeringen för hösten kurser som förhoppningsvis kan genomföras. Utskottet skall också fundera över kommande kurser och utbildningsplatser för våra kurser genomförande. Förbundet återkommer med anvisningar under våren.

Vårt uppdrag är att rekrytera, utbilda och vidmakthålla personalvårdsbefattningar i våra hemvärnsbataljoner. Vi har tyvärr flera vakanser att jobba!

 Vårt nya rekryteringsutskott skall arbeta tillsammans med våra föreningar för att fortsätta att utveckla vår rekrytering och förhoppningsvis öka vårt medlemsantal. Kent har satt en första målsiffra till 350 vilket jag tycker är bra.

Rekrytering är också viktig då det är min och styrelsens bedömning att utveckling av det civila totalförsvaret kommer öka efterfrågan av våra kompetenser inom olika myndigheters stabsfunktion.

Styrelsen kommer genomföra en analys över vilka möjligheter vi har att stödja MSB, kommuner, landsting och andra statliga myndigheter under våren. Styrelsen analys kommer föreläggas årsmötet för beslut hur vi skall gå vidare. Jag kommer orientera om detta löpande på hemsidan.

Jag vill också tacka Lars med avgående styrelsemedlemmar för ett imponerande engagemang under många år. Min förhoppning är att pandemin snart släpper sitt grepp så att avtackning kan ske på ett kommande publikt möte.

Till sist några ord om mig själv. Har varit rikshemvärnschef 2002–2005 och känner väl till hemvärnet och våra frivilliga försvarsorganisationer. Slutade i Försvarsmakten som Chef Insats 2012. Ser fram emot att återigen aktivt verka med att stödja Totalförsvaret i den positiva utveckling som är och aktivt arbeta tillsammans mer er alla.

Kommer återkomma med mina och styrelsen mål för detta år i kommande brev.

Värmland 29/1 2021

Anders Lindström