Instruktörsarvode

Interimsbeslut om instruktörsarvode inom frivilliga försvarsorganisationer för år 2022

Bakgrund

Instruktörer vid frivilliga försvarsorganisationer har en viktig uppgift att utbilda individer mot specialistbefattningar i Försvarsmaktens krigsorganisation. Det finns ett stort behov av att kunna behålla de instruktörer som frivilliga försvarsorganisationer idag har tillgång till för att fortsatt kunna bedriva de kurser och utbildningar som Försvarsmakten ger frivilliga försvarsorganisationer beställning till att genomföra.

Idag råder brist på instruktörer inom frivilliga försvarsorganisationer. Möjligheten att medverka som instruktör på en utbildning som leder till en specialistbefattning avgörs till stor del av vederbörandes ordinarie arbete samt de ekonomiska förutsättningarna.

Instruktörsarvodet i form av tim- veckoarvode har inte varit föremål för höjning sedan 1994 (27 år).

Det finns således mot bakgrund av ovan angivna skäl anledning att snarast justera arvodessummorna till mer adekvata nivåer. Inom HKV pågår även ett arbete med framtagande av en ny FFS som reglerar hur summorna för dessa arvoden skall justeras i framtiden. Angiven FFS antas vara beslutad före utgången av kvartal 2 2022.

Beslut

Datum Beteckning: 2022-01-21 FM2021-16992:11

I syfte att kunna hantera de ekonomiska ersättningarna under ett obrutet budgetår och då enighet råder om uppräkning av ersättningsnivå fattas därför detta interimsbeslut intill ny FFS är beslutad.

Interimsbeslut Instruktörsarvodet inom frivillig försvarsutbildning bestäms för 2022 till följande summor:

– Veckoarvodet: 1 536 kronor/dygn

– Timarvode: 222 kronor/timme

Interims-beslutet gäller för tillämpning från 2022-01-01.

Beslut

Detta beslut har fattats av chefen för Förbandsproduktionsenheten brigadgeneral Jonny Lindfors. I den slutliga handläggningen har deltagit överste Anders Svensson C PROD FPE GEN, överstelöjtnant Anders Carne C PROD FPE GEN Plan, samt handläggare Caroline Nilsson PROD FPE GEN Plan varav den sistnämnda tillika utgjort föredragande.

Lindfors, Jonny

C PROD FPE

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

2022-01-24