Årsmöte 2021

Hej alla medlemmar i FPFÖ!

Kallelse till föreningens digitala årsmöte som genomförs den 24/3 klockan 18:30.

Det finns dock möjlighet att logga in på zoom redan från 18:00 för att kontrollera att allt fungerar samt lite mingel.

Ni som har något övrigt att ta upp på föreningsstämman så skall detta vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan stämman. Dvs 10/3.

INSTUKTIONER FÖR DIGITAL FÖRENINGSSTÄMMA:

Digitalt möte via Zoom är FPF Östras lättanvända verktyg/system för webbmöten vilket kommer att nyttjas för årsstämman 2021. Verktyget kan användas antingen via smarttelefon, Ipad eller via dator och kan hantera kommunikation med ljud och bild samt dela skärmar med dokument och presentationer. Du behöver som deltagarna inte ha en webbkamera för att vara med och se presentationer och talare. 

 Tänk på under mötet:

 · När du loggar in skriva ditt för- och efternamn vid inloggningen/inträdet till mötet så att vi kan verifiera vilka som deltar i mötet och utifrån det kunna fastställa röstlängden i mötet.

 · Att använda funktionen ”Mute” hela tiden utom då vi röstar eller du har en fråga att framföra. 

· Tips! Stäng av din webbkamera för att spara på din och andras bandbredd och därmed minimera risken för teknisk överbelastning (teknikstrul) på Zoom.

Om du ansluter till mötet via dator 

Säkerställ att din dator har antingen hörlurar och mikrofon (headset) alternativt mikrofon och högtalare. I webbrowser gå till https://zoom.us/ och installera klienten som behövs för att delta i mötet genom att klicka uppe i högra hörnet på sidan på “resources” och sedan download Zoom klient. Följ installationsanvisningarna. Därefter klickar du på “join a meeting” för att där slå in möteskoden angivet för mötet. Du kommer få en fråga om att starta Zoom klienten så gör det. När klienten startat så skriv in ditt för och efternam och anslut därefter till mötet. Du kommer där att komma till en lobby i väntan på att du blir insläppt till mötet. 

Om du ansluter via telefon eller Ipad.

Ha med fördel hörlurar och mikrofon (headset) men det fungerar även utan. I din Appstore (IPAD/IPHONE) eller PlayButik (android telefoner och tablets) sök på Zoom. Installera applikationen ZOOM cloud meetings. Öppna appen på telefonen eller IPAD’en och klicka på “join a meeting” Skriv in ditt för och efternamn straxt ovanför Join knappen. Skriv därefter in möteskoden angivet för mötet. En ny ruta med ditt namn kommer upp och även ett fält med där du uppmanas ange din epostadress. Fyll i din e-postadress och klicka på OK. Du kommer där att komma till en lobby i väntan på att du blir insläppt till mötet. Slutligen hoppas vi att tekniken är med oss och att alla deltagare i mötet får en högkvalitativ upplevelse. 

Vi vill också påminna om att betala in årsavgiften som är 100 kronor innan årsmötet. Viktigt att ni anger fullständiga kontaktuppgifter så att det blir korrekt registrerat. Mejla dina kontaktuppgifter till fpfo@fpf.a.se

Länk för mötet är: 

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87201358756?pwd=ejZ2UG5FOXRUMEVsaE55OEhzaUErZz09

Meeting ID: 872 0135 8756
Passcode: 332648

Bifogat kan ni se verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.

VÄLKOMNA!!

/Styrelsen FPFÖ

Verksamhetsberättelse 2020

Förening:                            FPFÖ

STYRELSE:

Styrelsen under verksamhetsåret

Ordförande (namn):                                Kent Öyen

Antalet ordinarie ledamöter totalt:        6 (exl ordf.)

Antalet suppleanter totalt:                      2

MEDLEMSANTAL:

Antal medlemmar 2020-12-31:               72                  varav män:      39          varav kvinnor: 33

Antal hedersledamöter:                          3

Antal medlemmar mellan 15 – 25 år:      1

Antal medlemmar mellan 26 – 34 år:       0

Antal medlemmar mellan 35 – 44 år:       33

Antal medlemmar mellan 45 – 54 år:       16

Antal medlemmar mellan 55 – 70 år:       29

Antal medlemmar mellan 71 –.- år:        13

Antal nya medlemmar 2020:                   11

Antal medlemmar föregående år:           79

___________________________________________________________________________

CENTRAL UTBILDNING:

                                                                 Antal deltagare från föreningen:

GK Krisstöd enskilt                                   0

GK Krisstöd grupp                                    0

GK Bataljonspastor                                  0

GK Personaltjänst                                    2

GK Personalvårdsbefäl                            1

GK Personalbefäl, CS1                             0

IK Central instruktörsutbildning              0

AKTIV TOTALFÖRSVARSUPPLYSNING:

Antal möten                                                                  0

Antal medlemmar som deltagit i egna

och andra organisationers arrangerade möten            Uppgift saknas

Insatser för försvarsinformation som genomförts på tilldelade medel.

Kort beskrivning av insatsernas typ och omfattning uppdelad på extern och intern information.

___________________________________________________________________________

LOKAL UTBILDNING/VERKSAMHET:

Typ av aktivitet (i rubrikform):                                      Antal deltagare:

Övrigt att tillägga angående lokal utbildning/verksamhet (fri text):

På grund av rådande pandemin har stora delar av verksamheten legat nere.

__________________________________________________________________________

VIKTIGA HÄNDELSER I FÖRENINGEN UNDER ÅRET:

Årsmötet genomfördes den 28:e oktober dåvarande ordförande och sekreterare Marie Ekberg och Jerk Pros valde att avsluta sina uppdrag i styrelsen. Till ny ordförande valdes kent Öyen och som sekreterare valdes Fredrik Röjd. Styrelsen har koncentrerat sitt arbete att ringa till medlemmar för att stämma av och efterfråga vilka typ av utbildningar som efterfrågas. Detta för att kunna arrangera utbildningar under 2021.

___________________________________________________________________________

SLUTORD:

Vi har genomfört två stycken styrelsemöten digital plus ett konstituerande med bra resultat. Vill passa på att tacka styrelsen för utmärkt jobb och ser fram emot fortsatt samarbete under 2021. Vill också tacka våra medlemmar och hoppas att vi kan genomföra aktiviteter tillsammans under 2021 även om det blir digitalt med tanke på rådande läge.

Kent Öyen                                                                      Lynn Englund

Ordförande                                                                    Vice ordförande

Fredrik Röjd                                                                   Henrik Bodin

Sekreterare                                                                    Kassör

Joakim Mårdberg                                                          Kalle Friman

Ledamot                                                                        Ledamot                    

Jan Nilsson

Ledamot             

    

 

Föredragningslista FPFÖ ordinarie föreningsstämma 2021

Tid: Onsdag den 24 mars 2021, kl 18.30
Plats: Via Zoom

1) Stämmans öppnande

2) Fastställande av röstlängd

3) Val av ordförande för stämman

4) Val av sekreterare för stämman

5) Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll, tillika rösträknare

6) Fråga om stämman blivit behörigen kallad

7) Styrelsens verksamhetsberättelse

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Revisorernas berättelse

10) Fråga om ansvarsfrihet

11) Fastställande av årsavgift 2021 till föreningen

12) Fastställande av budget för verksamhetsåret

13) Behandling av från styrelsen hänskjutna ärenden

14) Behandling av ärende från medlem

15) Val av styrelse enligt 21 § i FPFÖ stadgar

       a. ordförande

       b. vice ordförande

       c. sekreterare

       d. kassör

       e. tre övriga ledamöter

(Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år räknat från tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess ordinarie förenings-stämma hålls under andra verksamhetsåret.

Styrelsens ordförande, sekreterare och två av ledamöterna väljs jämna år, övriga ledamöter väljs ojämna år.)

16) Val för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma av två revisorer jämte suppleanter

17) Val av ledamöter jämte suppleanter till förbundsstämman 18-19 april 2020 enligt Personaltjänstförbundets stadgar.

18) Val för tiden intill nästa föreningsstämma av valberedning sammansatt enligt 19 § i FPFÖ stadgar

19) Stämmans avslutande