Brev från förbundsordförande

Nytt brev från Anders Lindström

Oj vad tiden går snabbt. Sitter och tittar ut på ett vitt landskap med en strålande sol i Värmland och följer en strategidag som MSB leder med deltagare från alla frivilliga försvarsorganisationer.

Huvudtema för den digitala konferensen är utvecklingen av det civila totalförsvaret med fokus på frivilliga resursgrupper som skall verka på den kommunala nivån. Denna resurs blir mer och mer efterfrågad, säkert driven av pågående pandemi men också tidigare katastrofer som bränder. Diskussioner förs också med våra länsstyrelser om motsvarande system skall införas på den regionala nivån.  FPF har inte som förbund engagerat sig i FRG hittills men vi kommer att överväga hur vi skall gå vidare. En utmaning är att dessa grupper organiseras på den kommunala nivån där vi inte är så starka utifrån vårt medlemsantal. Jag kommer att återkomma i denna fråga.

Rekrytering är en central fråga där förbundsstyrelsen har organiserat en särskild rekryteringsgrupp som leds av Kent Öyen från förbundsstyrelsen och med representanter från våra föreningar. Idag är FPF drygt 300 medlemmar där styrelsen har satt ett mål att öka till 350 medlemmar 2021 och 400 medlemmar 2022. Tufft med realistiskt. Kräver engagemang av oss alla. Rekryteringsgruppen kommer återkomma med idéer och verktyg som skall stödja oss i att värva nya medlemmar. För att göra detta måste vi erbjuda bra utbildningar och lokala informationsmöten och vidareutbildningar.

Pandemin har varit ett lock som förhoppningsvis kommer släppa sitt grepp till sommaren. Det är också viktigt att ta utgångspunkt i utvecklingen av det nya totalförsvaret som ställer nya krav på samhället men också nya möjligheter för oss som frivillig försvarsorganisation. Idag har vi ett bemanningsansvar för befattningar i hemvärnet men jag tror att våra kompetenser kommer vara efterfrågade i allt högre grad i det civila försvaret. Krishantering och personalvård är en efterfrågad förmåga.

Om varje medlem kunde rekrytera en medlem skulle vi snabbt bli 600 medlemmar! Kanske inte realistiskt men det börjar med det personliga engagemanget att påverka sitt nätverk, arbetsplats, grannar, fotbollsklubben, skolan osv………

Jag utmanar er alla. Jag kommer återkomma i kommande brev med hur många jag har rekryterat. I skrivande stund är Thomas Kindström som sitter i förbundsstyrelsen min inspiration och motivation att bli bättre än honom, då han rekryterat 4 nya medlemmar under jan-mars.

Utbildningen är vårt andra stora fokus i förbundsstyrelsen. Vi blickar nu framåt med att planera för höstens och kommande årens kurser. Vi inventerar våra instruktörer och funderar över kompetensutveckling så vi blir ännu bättre. I skrivande stund inga nyheter eller besked men det kommer snart. Vi håller vår hemsida uppdaterad så fort det går inför höstens planerade kurser.

22 april genomförs vårt årsmöte i digital form. Utifrån medlemsantalet har våra föreningar i N och V vardera 4 ombud och vår Ö förening 3 ombud. Jag kommer återkomma i nästa nyhetsbrev över vad som beslutades och vilka personer som valdes in i förbundsstyrelsen.

Till sist vill jag orientera att vi har en planering för att återigen bilda en förening i Södra Sverige. En interimsgrupp är under bildande under ledning av Thomas Salonen, Charlotte Blomqvist och Jessica Lilja. Arbetsgruppen kommer arbeta med att rekrytera medlemmar till styrelsen samt etablera kontakter med våra bataljoner och utbildningsgrupper inom Militärregion Syd, MR S. Interimsgruppen adjungeras att medverka i förbundets olika verksamheter. Avsikten är att föreningen ska varar etablerad dec 2021.

Utvecklingen av det nya totalförsvaret är en utmaning för alla aktörer. För FPF medför återskapande av vår förening i södra Sverige att vi kan verka tillsammans med våra militärregioner och därigenom underlätta samordning och regional närvaro. Det underlättar också vår utveckling inom det civila försvaret.

Till sist vill jag tacka er alla för ert engagemang och tålamod med inställda kurser och föreningsmöten med mera. Håll ut. Snart är det full sving i verksamheten

Bästa hälsningar

Anders Lindström

Förbundsordförande

2021-03-18