Brev från förbundsordförande

Medlemsbrev april 2022

Hej alla medlemmar!

Årets stämma är genomförd med fysisk närvaro av våra ombud från våra föreningar och samtliga hedersordförande. Stämman hedrades också med representanter från MSB och FM.

Stämman beviljade den avgående styrelsen ansvarsfrihet vilket jag tackar för. Till ny styrelse omvaldes Anders Lindström som förbundsordförande, Jan Sällberg som sekreterare, Bengt Gustafsson som utbildningsansvarig, Jan Näsvall som rekryteringsansvarig. Som nya medlemmar till styrelsen valdes Anders Gustafsson, Johanna Holmlund-Lautmann och Lena Wisell. Kvarstår i styrelsen till kommande stämma är Sven Tholander förbundskassör och Tony Johansson som vice ordförande. Nya styrelsemedlemmar kommer presenteras i kommande nummer av förbundets tidning.

Förbundsstyrelsen hade införför stämman föreslagit i en proposition att hela styrelsen, även ledamöterna, väljs på två år. Detta innebär att fem i styrelsen väljs jämna år och fyra i styrelsen väljs ojämna år.  Stämman biföll förbundsstyrelsen förslag.

Till stämman hade också FPN N en motion om att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda namn på förbundets tidning och att ingen namnförändring får ske innan frågan är avgjord av förbundsstämman. Stämman beslutade att avslå motionen i enighet med förbundsstyrelsen yttrande och tidningen kommer framgent heta Personalia.

En annan motion från FPF Ö hade som förslag att gränserna för våra Militärregioner också är gränsen för våra föreningar och vidare att namnen på våra föreningar skall vara FPF N, FPF M, FPF V och FPF S. Stämman beslutade att bifalla motionen.

Övriga motioner, val av revisorer och valberedning med mera kommer redovisas på hemsidan så fort protokollet är justerat. Efter stämman genomfördes ett informationspass med orienteringar från MSB, FM och förbundsstyrelse samt en mycket initierad och intressant information om kriget i Ukraina framfört av Christer Holm tidigare försvarsattaché i Ukraina och underrättelseofficer på MUST.

2022 kommer vara mycket omfattande och förbundet och våra föreningar kommer fokusera kring nedanstående övergripande mål:

-öka vår rekrytering till FPF med målsiffra 400

-genomföra alla våra kurser med fullt deltagarantal och genomförandet utvecklas

-öka vår rekrytering av instruktörer med 5–10 stycken

-genomföra minst 5 rekryteringsmöten/ kampanjer med högskolor motsvarande varav varje förening planerar och genomför en aktivitet

-deltaga i krisstödsvecka med varje förening, preliminärt vecka 239

– ökat antal aktiviteter för våra medlemmar

Former för detta kommer förbundsstyrelsen återkomma med efter dialog med våra föreningar.

Jag vill passa på att informera om att förbundet planerar för en omfattande försvarsupplysningsutbildning med stöd av medel vi erhållit från Kronprinsessan Margaretas Landstormsfond.

Inriktningen är att genomföra minst 3 större samlingar med möten i

 • Stockholm maj/juni
 • Göteborg aug/sept
 • Kalmar sept/okt

Former och tidpunkter för kommande försvarsutbildning kommer att skickas ut till våra medlemmar under maj månad. I kommande information återfinns tid och plats för genomförande samt information om resor med mera. Inriktningen är att genomföra försvarsupplysningen som en dagsaktivitet under några timmar som skall medge till och från transport och förhoppningsvis undvika behov av övernattning. Mötet är i grunden fysiskt med syfte att kunna genomföra dialog och grupparbeten som mötesform. Möjligheter att kunna medverka digitalt kommer analyseras.

Tidningen Personalia kommer att skickas ut till våra medlemmar kring midsommar. Tidningens format kommer vara annorlunda båda till sidantal och redaktionellt upplägg. Förbundets syfte med namnbytet är också att erbjuda en bred information om vad FPF står för och vara en grund för rekrytering av nya medlemmar. Tidningen kommer distribueras till högskolor, myndigheter och självklart till våra utbildningsgrupper. Redaktör är vår förbundssekretera som har stöd av en redaktionskommitté samt representanter från våra föreningar.

Året kursverksamhet börjar nu bli som ”vanligt” fast inte riktigt! Den planerade utbildningen genomförs och vi har vissa kurser uppfyllda (finns platser kvar till höstens kurser). Det som är nytt i år är att i stället för att genomföra en kurs sön-fredag/lördag så ställer respektive kurschef uppgifter/ hemstudier till de blivande eleverna som omfattar ett par dagar studier. Uppgifterna blir sedan en del av genomförandet under 3–4 dagar i den gemensamma delen. I år är vi åter på F16 (LSS) och ikläder oss uniform. Detta är av kurscheferna kommunicerat med de blivande eleverna.

Har du någon lämplig instruktör eller är du intresserad av att bli instruktör på våra kurser så hör av dig till UU.

Du har säkert som jag och många svenska medborgare blivit påverkad av kriget mellan Ryssland och Ukraina. I skrivande stund pågår en politisk dialog om medlemskap i NATO. Kriget har också medfört en omfattande medlemstillströmning till hemvärnet och många frivilliga försvarsorganisationer. FPF har också fått många nya medlemmar som vi försöker placera ut till våra hemvärnsbataljoner men också vara medlemmar i FPF och stödja våra ansträngningar. Rikshemvärnschefen har haft ett informationsmöte med alla frivilliga försvarsorganisationer hur vi kan ta emot alla sökande, hur kan vi skapa flera utbildningsplatser, informera om möjligheter inom det civila försvaret osv. Vi vet att det tar tid att bli antagen till hemvärnet om individen inte har genomfört grundläggande militär utbildning. Rikshemvärnschefen har också uttryckt sin önskan att vi kan överutbilda med 10 % för att på detta sätt hantera den personalomsättning som också finns inom hemvärnet. Vi har många sökande till våra kurser och överser möjligheterna att ta ut flera deltagare. Dock måste en anpassning ske till tillgång på instruktörer och ekonomi.

Du kanske också möter vänner och arbetskamrater som oroas av världsläget. Erbjud dom medlemskap i försvarsfamiljen och gärna till FPF. Information finns på vår hemsida.

Tack för ditt engagemang och medlemskap och på återseende

April 2002

Anders Lindström

Förbundsordförande

Medlemsbrev januari 2022

Hej alla 321 medlemmar som vi var den sista december 2021 och God Fortsättning på det nya året.

Jag känner stor tillförsikt för vårt förbund det kommande året. Jag är övertygad om att pandemin till slut kommer släppa sitt grepp och att vi och många andra organisationer och verksamheter kan återgå normal kursverksamhet och fysiska möten med tillhörande aktiviteter.

Våren kommer kännetecknas av våra föreningars årsmöten som avslutas med FPF årsstämma den 9 april. Min förhoppning är att den kan genomföras i anslutning till Arlanda hotellby i Märsta. Våra föreningar planerar sina stämmor enligt nedanstående datum.

 • FPF N stämma genomförs den 19–20 februari
 • FPF Ö stämma genomförs den 22 mars
 • FPF V stämma genomförs den 26 februari
 • FPF S stämma genomförs den 5 mars

Inför dessa stämmor genomförs en digital ordförandekonferens med syfte att samlas kring våra gemensamma utmaningar det kommande året samt diskutera genomförande av rekrytering till förbundet och inte minst hur utbildningen om Totalförsvarets skall genomföras för så många medlemmar som möjligt.

I samband med FPF S stämma kommer Försvarets Personaltjänst förbund återigen har 4 medlemsföreningar. I samband med detta har förbundsstyrelsen uppmanat alla att markera sitt medlemskap i den föreningen vars geografiska område överensstämmer med där medlem bor. När den tidigare södra föreningen lades ned har många medlemmar bokförts i andra föreningar vilket skall undvikas i fortsättningen. Av samma skäl skall föreningsstyrelse och andra förtroendeuppdrag rekryteras av medlemmar som bor i respektive förenings upptagningsområde. Vår verksamhet att utbilda till hemvärnet gynnas av en tydlig geografisk koppling. Förbundsstyrelsen avsikt är också att organisera ett centralt medlemsregister för att underlätta informationsspridning och delaktighet i FPF olika verksamheter.

I december träffades en rekryteringsgrupp med repsrentanter från samtliga föreningar med syfte att diskutera och ta fram ett handlingsprogram med syfte att stödja vår rekrytering men också skapa verktyg för att förbättra information om FPF och våra verksamheter till andra organisationer och möjliga samverkanspartner. Vi kommer bland annat göra om vår hemsida och medlemstidningen. Vi kommer också utveckla informationsunderlag med syfte att öka vår attraktivitet vid högskolor och universitet som utbildar personal inom H/R området. Vi har också producerat en film som snart kan ses på vår hemsida. Filmen visades på Folk och Försvars nyligen avslutande rikskonferens. Jag och förbundsstyrelsen kommer återkomma till alla medlemmar under våren med en redovisning kring vår handlingsplan när den är beslutad av förbundsstyrelsen.

 Kom ihåg att det är fortsatt viktigt med att informera om FPF och våra uppdrag samt att knyta nya som gamla medlemmar till din förening och till förbundet. Information finns att hämta på vår hemsida. Mitt mål är att vi skall bli 400 medlemmar 2020!!

Slutförande av vårt pilotprojekt att utbilda frivilligsamordnare med H/R kompetens till MSB är en annan utmaning 2022. FPF har med stort stöd av FPF S under 2021 genomfört en övergripande analys över funktionen frivilligsamordnare med H/R kompetens och hur denna befattning skall kunna utbildas och vad en sådan utbildning bör omfatta. Analysen är redovisad för MSB i december 2021.

I den fortsatta dialogen med MSB har FPF fått ett fortsatt förtroende att slutföra pilotstudien under 2022 med en medelstilldelning om 150 000 kronor. FPF planering är att utbilda ett mindre antal piloter under 2022 och därefter återkomma med en slutrapport kring behov och möjligheter med att tillföra frivilligsamordnare med H/R kompetens till MSB och det civila totalförsvaret. Efter slutrapport 2022 beslutas om och hur pilotstudien kan övergå i mera långsiktiga uppdrag med stöd av MSB

Vår utgångpunkt är att utnyttja den kurslitteratur och erfarenheter vi har från många års genomförande av personalchefskurser och krishantering. Med detta som grundstomme har vi en yttre ram och en planerad kurs som vi utökar med ett antal piloter. Utöver den utbildning som ingår planerar vi tillföra några kompletterande utbildningsblock:

 • Utbildning i stabstjänst
 • Grunder krishantering
 • Värdegrund
 • Krigets lagar och Folkrätt
 • Kunskap om andra frivilliga försvarsorganisationer
 • Kunskap om ledning och styrning av det civila totalförsvaret i fred och krig

Kommande utvärdering får utvisa om ytterligare ämnesområden bör tillföras och om ytterligare fördjupning skall ske inom några ämnesområden. I skrivande stund funderar vi över rekrytering av de piloter som skall utbildas under året. Planeringen är att utbildningen skall ske till hösten och samordnas med den övriga utbildningen.

Till sist har jag tillsammans med alla andra frivilliga försvarsorganisationer fått en information om det nya tjänstgöringsavtal som skall tecknas av alla som är krigsplacerade i ett hemvärnsförband. Grunden till avtalet är ÖB krav på alla som ingår i hemvärnet skall ha samma skyldigheter att agera i beredskapshöjningar. Dialog har pågått en längre tid men alla Frivilliga försvarsorganisationer ställer sig bakom det nya avtalet. FM med sin personal kommer kontakta alla som ingår i hemvärnet med information om det nya avtalet. Målet är att all personal skall ha undertecknat det nya avtalet innan årets slut. I samband med att avtal undertecknas kommer respektive FFO erhålla kopia som underlag för uppföljning av sina utbildningsuppdrag och medlems intressen. För mer information om avtalet hänvisar jag till respektive utbildningsgrupp.

På återseende

Januari 2022

Anders Lindström

Förbundsordförande

2021-12-15

Nytt brev från Anders Lindström

 God Jul och Gott Nytt år 2021

Hej alla medlemmar i Försvarets Personalvårdsförbund. 2021 går mot sitt slut och ett nytt spännande år väntar.

För undertecknad har jag slutfört mitt första år som förbundsordförande. Inledningsvis låg pandemin som ett lock över vår verksamhet precis som för andra verksamheter i samhället men släppte greppet till sommaren. Tyvärr verkar pandemin ta fart igen.

Under hösten har ett återtagande skett och vi har genomfört två viktiga kurser för våra medlemmar. Grundkurs personalvårdsbefäl, C S 1, genomfördes i oktober och i november genomfördes grundkurs krisstöd med ett bra deltagande. Under kommande år är det full fart framåt med våra utbildningar och kolla in hemsidan och planera ditt deltagande. Jag vill rikta ett stort tack till våra kurschefer och instruktörer men också till Annica Larsson och Eleonore Tham som ordnat administration och uppmuntrat medlemmar att söka dessa kurser.

Året har varit utmanande på många andra sätt med inställda medlemsaktiviteter och vikande medlemsantal som en konsekvens. Samtidigt har Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har haft flera dialoger med önskan om ökat deltagande och stöd från oss alla frivilliga försvarsorganisationer. FM utveckling har genom det senaste försvarsbeslutet ändrat focus till det nationella försvaret och upprustning av dess insatsförmåga. För FPF betyder detta ett fortsatt uppdrag från FM att rekrytera, utbilda och vidmakthålla personalbefäl till våra hemvärnsbataljoner men också framtida territorialförsvarsförband och staber. Detta ställer positiva krav på oss att rekrytera flera nya medlemmar till dessa befattningar. Även MSB har ett ökat behov av frivilliga krafter till det civila totalförsvaret och FPF har en positiv dialog att utbilda och rekrytera frivilligsamordnare med HR kompetens. Skall bli spännande att se vad detta kan leda till.

Förutom genomförande av våra kurser och rekrytera lämpliga kandidater till detta är aktiviteter för våra medlemmar mycket viktigt. Kommande år kommer vi satsa på en bred försvarsupplysning med stöd av medel från Kronprinsessans Margaretas landstormsfond. Era föreningar kommer återkomma till detta med information om tid och platser för kommande utbildningar. Förutom detta kommer vi satsa på deltagande i olika totalförsvarsmässor och krisstödsvecka 239. Det är viktigt att vi syns och hörs för att stödja totalförsvaret men också vår egen verksamhet. Bra medlemsverksamhet i våra olika föreningar är en viktig bas i vår verksamhet.

Inför 2022 är förbundets focus på att tydliggöra vad FPF står för och vikten av att alla hjälps åt för att leverera elever/kandidater/sökande till de utbildningar som FM och MSB efterfrågar samt fortsätta att utveckla våra utbildningar. Vi kommer tillsammans med våra föreningar att utveckla vår rekrytering med mål att bli minst 400 medlemmar 2023!  Medlemsantalet var i dalande sannolikt på grund av pandemin under 2021 men genom ett omfattande engagemang under senhösten är vi 321 medlemmar idag. Och fler skall vi bli!

Ökande utbildningsuppdrag ställer också krav på flera medlemmar på alla nivåer. I befattningar, i styrelser, som utbildare, som försvarsupplysare och inte minst som medlem. Förbundsstyrelsen kommer diskutera med våra föreningar i slutet av januari hur vi skall utveckla våra verksamheter tillsammans[aL1] .

Jag vill tacka alla våra medlemmar, våra föreningsstyrelser i Norr- Öst- Väst och Syd, förbundsstyrelsen för väl genomförd verksamhet 2021. Vi är rustade för ett spännande år 2022. Jag känner en stolthet att vara er förbundsordförande.

Tack och gott slut till er alla

Anders Lindström

Förbundsordförande


 [aL1]

Tidigare brev

Hej alla medlemmar, nuvarande som tidigare!

Jag som heter Anders Lindström och är förbundsordförande skriver till dig då jag behöver din hjälp. Vår förening, Försvarets Personaltjänstförbund (FPF)är beroende av våra medlemmar av många orsaker. Ni är basen i vår verksamhet genom att bland annat medverka vid rekrytering, utbildning och försvarsupplysning för att nämna några områden.

Antalet medlemmar påverkar också det organisationsstöd vi får från Försvarsmakten (FM) och Myndigheten för samhällsberedskap (MSB). Den lägsta gränsen för att erhålla detta organisationsstöd är 300 medlemmar som renderar i ca 500 000 kronor under ett år.

Den 22 oktober var vi 269 betalade medlemmar. Vi har en brist på 31 betalade medlemmar med andra ord och vi har på drygt två månader att rekrytera nya och gamla medlemmar.

Orsaken till att vi har tappat medlemmar torde främst vara en konsekvens av Pandemin som påverkat oss alla på många olika sätt men också vår verksamhet inom FPF. Vi har haft en mycket begränsad föreningsverksamhet och all kursverksamhet har blivit ställd.

Efter sommaren har vi äntligen startat upp vår verksamhet på stor bredd. Vi har återigen etablerat en förening i södra Sverige och tillsammans med våra andra föreningar har vi påbörjat olika föreningsaktiviteter och sprida information vad som händer med Totalförsvarets utveckling och vad detta ställer för krav på FPF. Vi har startat upp vår utbildning igen och i skrivande stund sker genomförande av kursen för C S1 för våra hemvärnsbataljoner.

Planering för kommande år pågår och information om kurserna finns på vår hemsida. Börja nu att fundera på vilka kurser du behöver gå för din utveckling. Vi behöver också engagera flera instruktörer som kan hjälpa till att genomföra olika former av utbildningar för FPF. Fundera på vad du kan bidra med?

Att rekrytera till befattningar i hemvärnet och utbilda dessa personer är förbundets huvuduppgift. I närtid har vi fått fortsatt förtroende från FM att utöka vårt utbildningsansvar till nya krigsförband, vilka kommer sättas upp under kommande år. Utöver detta uppdrag är det viktigt att vi har stödjande medlemmar som har försvarsintresse och som vill delta i föreningarnas olika verksamheter och studiebesök, medverka i FRG och kommande uppdrag för det civila försvaret och hjälpa till med information om FPF.

Vi har också ett uppdrag från MSB med att genomföra en pilotstudie kring behoven av frivillig samordnare med HR kompetens som skall kunna stödja det civila samhället vid kriser på olika nivåer. En bakomliggande faktor till att vi fått detta uppdrag är att det finns en efterfrågan på vårt kompetensområde även i det civila totalförsvaret.

Vi har beviljats ett bidrag på 200 000 kr under år 2022 av Stiftelsen Kronprinsessans Margaretas Landstormsfond. Dessa medel skall användas för att genomföra en orienterande utbildning om det nya totalförsvaret för våra styrelser och våra medlemmar. Förhoppningsvis kommer detta medge att antal föreningsaktiviteter runt om vårt avlånga land.

Vi har också påbörjat ett arbete med att organisera själavårdarna igen inom FPF. Dialog pågår med Försvarsmaktens fältprost och Försvarsutbildarna om detta i en positiv atmosfär.

Som du märker satsar FPF med förbundsstyrelse och våra föreningar med full fart framåt. Vår ambition är att vi skall synas och vara en efterfrågad frivillig försvarsorganisation som levererar.

Min förhoppning är att du är uppdaterad på vår verksamhet. Mer information finns att hitta på vår hemsida och hos dina föreningar.

Bästa medlem, min förhoppning är att redovisad information kan vara ett stöd i din rekrytering av nya medlemmar.

Bästa medlem. min förhoppning är att du som inte betalat din medlemsavgift detta år ändrar dig och betalar för 2021.

Oktober 2021

Anders Lindström

Förbundsordförande

Tidigare brev.

Medlemsinformation oktober 2021

Hej alla medlemmar i FPF. Höstens med dess olika karaktärer kommer oss allt närmare över hela landet. Pandemins grepp börjar sakta men säkert släppa sitt grepp och föreningsverksamhet, kultur och sport kommer sannolikt återgå till de verksamheter som genomfördes före pandemin, förhoppningsvis. Samtidigt finns det fortsatt smitta i samhället och råd hur vi skall agera i offentligheten. Jag blev vald som förbundsordförande dec 2020 och är nog relativt okänd för flera av er. Mitt syfte med detta brev är att orientera vad Förbundet arbetar med men också motivera dig för ett fortsatt engagemang och också en förhoppning att du kan hjälpa oss att sprida information om FPF och självklart också rekrytera nya medlemmar.

Pandemin har skördat många människoliv men också påverkat all föreningsverksamhet i grunden genom inställda aktiviteter. För FPF har det inneburit all kursverksamheten under 2020 och våren 2021 blivit inställd. Många lokala som centrala aktiviteter har också påverkats med inställda möten eller har de genomförts i någon digital form. En konsekvens av detta är osäkerhet bland våra medlemmar över vår verksamhet och det egna engagemanget. Vi är ett litet förbund som pendlat kring 300 medlemmar de senaste åren. Förbundet har satt en målsiffra på att bli 400 medlemmar vid utgången av 2022 och 350 medlemmar i år. En tuff utmaning!

Att vara minst 300 medlemmarvid årets slut ger förbundet extra ekonomiska medel då vi får organisationsstöd från Försvarsmakten. Stödet ökar därefter i en trappa med ett ökat bidrag med flera medlemmar.

Av ovan skäl är det därför viktigt att betala sin medlemsavgift och aktivt påverka kamrater som kanske är lite tveksam till FPF av olika skäl. Det kan bero på inställda kurser, inställda aktiviteter som tillsammans gör att man kanske tappar sitt intresse.

Från förbundets sida är vi mycket positiva inför framtiden och kommande utmaningar.

 För det första kommer vi starta upp våra kurser med start till hösten. Planering för dessa är klart och mera information finns på vår hemsida. Planeringen för kommande år har påbörjats och här kommer vi göra en omstart på vår utbildning till våra själasörjare så att kommande utbildningen skall bli ännu bättre integrerad med den övriga utbildningen.

För det andra har vi fått ett uppdrag från MSB att utreda på vilket sätt FPF kan erbjuda sina tjänster till det civila totalförsvaret och hur dessa tjänster skall utbildas. Utredningen kommer redovisas till våra föreningar och finnas på hemsidan under okt/nov för kompletterande förslag. Förbundsstyrelsen kommer ta slutlig ställning till utredningen i december. Min uppfattning är att den civila arenan kommer växa och att behovet av våra kompetensområden är stort. Detta ger våra medlemmar nya möjligheter till engagemang i samhällsviktig verksamhet. Från förbundets sida medverkar vi också i en analys hur verksamheten med frivilliga resursgrupper kan utvecklas både lokalt och regionalt.

För det tredje kommer utvecklingen av Försvarsmakten med flera nya krigsförband ställa ökade behov att vi Frivilliga Försvarsorganisationer (FFO) skall rekrytera flera medlemmar till nya befattningar inom såväl armen, marinen som flyget. Detta är en stor utmaning och alla FFO har en samling med ÖB och Försvarsmaktens ledning kring detta tema. Flera befattningar att bemanna kommer ställa nya krav på oss inom FPF men också krav på ekonomiska medel så vi kan utöka våra aktiviteter både lokalt/regional/centralt.

Jag vill avsluta med att vi hade en ordförandekonferens i september med syfte att träffa varandra då vi är många nya ansikten i förbundet. Föreningarna orienterade om sina verksamheter och det var första gången som FPF S, vår ny uppstartade förening för södra Sverige kunde presentera sin styrelse och sina tankar för framtiden. En stor del av mötet diskuterade vi hur vi skall förbättra vår rekrytering och vilka aktiviteter och hjälpmedel för att stödja detta som bör tas fram. Vi planerar bland annat att organisera medlemsaktiviteter från förbundets sida för att stödja våra föreningar. Dessa aktiviteter kommer sannolikt vara i form av föredrag av intressanta person live eller digitalt. Vi överser också information som broschyrer/ film och andra verktyg som kan underlätta rekrytering av nya medlemmar. Vi diskuterade också betydelsen av aktiviteter för medlemmar som inte är placerade i hemvärnet med syfte att fortsätta en bra personlig kompetensutveckling som ger förutsättningar för att ikläda sig olika roller i det civila totalförsvaret.

Min och styrelsen förhoppning är att du som medlem sprider kunskapen om FPF och våra kompetenser på din arbetsplats och bland dina vänner.

Min och styrelsen förhoppning är att våra föreningar, FPF N, FPF Ö, FPF V och FPF S organiserar aktiviteter som engagerar medlemmarna men också aktiviteter som rekryterar nya medlemmar.

Styrelsen arbetar med att utveckla vårt utbildningserbjudande till hemvärnet och att vi bemannar de befattningar vi ansvarar för. Styrelsen arbetar också med att finna nya samverkansformer med MSB och befattningar och uppdrag för FPF att sprida kunskap om FPF och våra kompetenser till FM och MSB men också till länsstyrelser, större kommuner, statliga myndigheter, universitet och högskolor.

Jag hoppas att detta brev skall inspirera dig i ditt engagemang inom FPF och att du påverkar andra att bli en medlem i vårt förbund. Har du tankar och förslag hur vi skall utveckla vår verksamhet kan du skriva till mig. (ordf@fpf.a.se ) Kolla också på vår hemsida där informationen uppdateras löpande.

Till sist vill jag tacka dig, alla medlemmar, styrelser och ordförande i våra föreningar för ert viktiga engagemang. 

Hälsningar

Anders Lindström

Förbundsordförande

Brev publicerade tidigare:

Äntligen

Pandemins grepp över föreningslivet och samhället börjar släppa sitt grepp. Men även fortsättningsvis gäller det att vara försiktig och följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. Vi har beslutat att starta upp våra utbildningar efter ett långt uppehåll. FPF utbildningsutskott bestående av Bengt Gustafson, Tony Johansson, Annica Larsson och Charlotte Blomqvist har lagt ned ett omfattande arbete att engagera instruktörer och orientera våra kursdeltagare om höstens verksamhet. Jag ser fram emot att träffa våra kursdeltagare vid tillfälle men också följa kurserna och deras innehåll för att öka mina egna kunskaper. Försvarets pågående utveckling kommer ställa krav på oss att utveckla vårt kursinnehåll utifrån nya krav på hemvärnsförbanden men också verksamheten inom totalförsvaret.

Jag har nyligen träffat Försvarsmaktens nya fältprost Jenny Ahlén och diskuterat samverkan kring själavård, utbildning, rekrytering och kursverksamheten. FPF ambition är att öka våra ambitioner att engagera våra präster i vårt förbund men också utveckla vår kursverksamhet. Min ambition är också att vi skall en präst i såväl förbundsstyrelse som i våra föreningars styrelser för att utveckla samordning av såväl personalvård som själavård i vår verksamhet.

Som nybliven förbundsordförande har jag börjat med att besöka våra föreningar för att lära känna flera medlemmar och föra samtal om FPF verksamhet och hur den kan utvecklas. Genomförda besök har varit mycket inspirerande för undertecknad, inte minst att träffa engagerade medlemmar med massor av idéer hur vi skall/kan utveckla FPF. Vi har ett ansvar att rekrytera till befattningar i hemvärnet men också att rekrytera och utbilda instruktörer som kan leda våra central utbildningar . Vi skall självklart också ha en intressant verksamhet för våra medlemmar lokalt som ger kompetensutveckling och inte minst kunskap om det nya totalförsvaret och vilka förväntningar detta kan ställa på FPF från MSB och andra aktörer. Jag har besökt FPF S i Halmstad och FPF V i Göteborg och kommer senare i höst besöka våra övriga föreningar. 

Rekryteringen av nya medlemmar är en utmaning av flera skäl. En orsak är att FPF verksamhet inte är så känd och att vi är en liten frivilligorganisation utan kansli. En annan orsak är att det är en trend att allt färre binder upp sig med medlemskap i ideella såväl som politiska organisationer. Förbundsstyrelsen har startat upp en omfattande rekryteringskampanj som vi kallar Operation Personaltjänst. Ett första möte sker den 1 september men kommer följas av flera andra intiativ. Jag uppmanar er alla medlemmar att aktivt stödja vår rekrytering genom att bearbeta arbetskamrater och orientera om FPF för grannar och vänner. VI BEHÖVER FLERA MEDLEMMAR. I samband med operation personaltjänst kommer vi aktivt att sprida våra budskap i social medier. Hur detta kommer ske kommer finnas att läsa på vår hemsida efterhand som konceptet utvecklas.

Helgen den 17-19 september genomför FPF en ordförandekonferens i Eksjö där ett av teman är rekrytering och vi skall ta fram argument varför vara medlem i FPF. Min förhoppning är att konferens skall kunna mobilisera kraft och engagemang  samt ta fram nya verktyg som kan stödja rekrytering. Konferensen andra tema är att diskutera FPF ambitioner inom det civila försvaret och hur vi skall utveckla vårt bemannings ansvar till hemvärnet och kommande militära förband som behöver stöd av frivilligorganisationer i sin bemanning.

Som jag redovisat tidigare har FPF ett uppdrag att analysera möjliga uppdrag inom det civila försvaret. Huvudman för detta uppdrag är FPF S. Min ambition är att kalla till ett eller två seminarier under hösten för att diskutera utredningens slutsater och förankra förslag hur vi skall gå vidare med uppdrag inom det civila försvaret. FPF styrelse följer utveckling av FRG, frivilliga resursgrupper, och på vilket sätt vi kan/bör förhålla oss till dessa. En utveckling sker också av ett koncept med regionala resursgrupper som kanske kan passa oss bättre utifrån vår storlek. Min uppfattning är att FPF kan och bör utveckla vårt erbjudande till det civila försvaret med kompetenser inom personvård och krisbearbetning.

Som ni ser är det många aktiviter på gång. Har du förslag och tankar om hur vi kan utveckla oss hör gärna av dig till ordf@fpf.a.se

Anders Lindström

Förbundsordförande 

.

.

.

.

Informationsbrev till FPF medlemmar maj 2021

Äntligen är våren här i stora delar av landet och vi börjar skönja ett slut på pandemins förlamande grepp. Förhoppningsvis kommer vaccinering och värmen medföra att samhället kommer öppnas upp och verksamhet som vi och andra bedriver kan börja genomföras.

Vi genomförde ett FPF årsmöte den 22 april. Mötet var även denna gång digitalt och mötesordförande var Johan Groth som vi även nyttjade vid årsmötet i december. På årsmötet beslutades om omval av sittande styrelse vilket jag tycker är bra eftersom vi då får tid att genomföra den verksamhet vi har planerat under våren 2021. Protokoll från årsmötet finns utlagt på hemsidan. Min förhoppning är att nästa möte skall vara fysiskt men det får vi återkomma till.

Inför kommande år har förbundsstyrelsen skickat en ansökan till Kronprinsessan Margarethas landstormsfond om bidrag för att utbilda förbundsstyrelse och våra regionala föreningsstyrelser i Totalförsvarets utveckling och vilka utmaningar detta innebär för vårt förbund och våra medlemmar. Kunskap om totalförsvaret, kunskap om hotbilden, kunskap om det civila försvarets utveckling och kunskap om det militära försvarets utveckling måste uppdateras så att våra styrelser på ett bättre sätt kan leda den interna försvarsupplysningen, utveckla vår rekrytering samt inte minst öka förståelsen för vikten av våra uppgifter för våra medlemmar. FPF planerar att genomföra utbildningen i tre steg och där förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att utbilda våra regionala föreningar och våra medlemmar. Utbildning är ett viktigt pilotprojekt med målsättning att öka vår förmåga att möta kommande krav på oss frivilliga försvarsorganisationer och vår förmåga att leverera försvarseffekt.

Förbundsstyrelsen har också skickat en ansökan till MSB med syfte att kunna utbilda instruktörer som kan bistå framför allt små kommuner med begränsade ekonomiska möjligheter att själva bygga upp den krishanteringsorganisation med återkommande övningar som behövs. Vår intention är att erbjuda utbildning i krishantering med risk och sårbarhetsanalyser, utbildning och krisplanering. Vi kan också medverka med utbildning i säkerhetsutveckling, samordnande av administratörs och logistik kompetens, att rekrytera och utbilda personer som kan hantera och ge krisstöd vid behov. 

Det skall bli spännande att se om vi får ok på våra ansökningar! Förbundsstyrelsen har påbörjat våra förberedelser för att kunna genomföra våra ambitiösa projekt. Jag kommer också att besöka våra föreningar och deras styrelser i digitala och fysiska möten med syfte att lära känna våra medlemmar men också föra dialog om FPF och våra verksamheter. Som jag berört tidigare är utvecklingen av det civila totalförsvaret en ny arena för oss att engagera oss i. Vi deltager i en arbetsgrupp som leds av MSB med att utveckla Frivilliga Resurs Grupper, FRG. Syftet med FRG är att stödja kommunerna med olika resurser som snabbt kan verka för en katastrof av något slag inträffar. Erfarenheterna från de senaste åren med bränder och pandemin med flera visar på ett stort behov att kunna stödja den drabbade kommunen men hjälp av olika frivilliga specialister som oftast finns inom de frivilliga försvarsorganisationerna. Min egen uppfattning är att det kommer bli ett ökande behov att även kunna stödja kommuner och statliga organisationer med krigsplacering av unika kompetenser, exempelvis krishantering, som ett komplement till kommunens personalresurser.

Detta leder mig till behovet av att öka vår rekrytering. Jag har tidigare nämnt att vi satt ett mål att vara minst 400 medlemmar 2022. För att nå dit kräva allas engagemang. Förbundsstyrelsen samverkar med våra föreningar för att ta fram policy och verktyg men den bästa metoden är mun mot mun metoden dvs att vi som medlemmar påverkar anhöriga, vänner, arbetskamrater och grannar att bli medlemmar i FPF. Det nya totalförsvaret och den nya hotbilden tror jag är en bra motivator att få flera att engagera sig. Utvecklingen att verka både inom Försvarsmakten och vårt viktiga uppdrag att bemanna vissa befattningar i Hemvärnet men också nya utmaningar i det civila totalförsvaret ställer krav på flera medlemmar. Jag har rekryterat 4 medlemmar under våren och flera skall det bli. Har ni förslag på idéer vänd er gärna till Kent Öyen i förbundsstyrelsen.

Jag vill också orientera om att ett första steg till att bilda för förening i södra Sverige. Ett internt konstituerande möte har genomförts i Eksjö. Drivande i detta arbeta är Thomas Salonen, Charlotte Blomqvist och Jessica Lilja. För FPF och vår utveckling är det viktigt att vi kan finnas över hela landet och att våra föreningar kan samverka med territoriella Militärregioner. Förbundsstyrelsen kommer besluta om inrättande av FPF förening för Södra Sverige vid[aL1] [aL2]  kommande styrelsemöte.

Till sist några rader om vår viktiga utbildningsverksamhet som fått stå tillbaka pga. pandemin. Utbildningsutskottet under ledning av Bengt Gustafson har översett planering inför hösten och inventerat våra instruktörer. För att möta kommande utbildningar har också ett första digitalt instruktörsmöte, med blivande kurschefer och instruktörer, genomförts för att utbyta erfarenheter och bädda för ett bra genomförande. I detta ligger också att möjliggöra för fler att ikläda sig rollen som kurschef eller instruktör för att därmed öka på kompetensen i FPF.

Vårt aktuella kursutbud finns på hemsidan (justeringar kan ev behöva göras) men också utvecklas i vår tidning som kommer innan midsommar. Skall bli intressant att följa dessa kurser på plats och lära mig mera om vårt kompetensområde.

 I tidningen kommer ni också får information om vad som sker i landet och i våra föreningar. Tidningen kommer också informera lite mera om styrelsen och vilka vi är.

Finngårdarna 5 Maj 2021

Anders Lindström

Förbundsordförande

2021-05-06


 Tidigare läsvärda brev

Oj vad tiden går snabbt. Sitter och tittar ut på ett vitt landskap med en strålande sol i Värmland och följer en strategidag som MSB leder med deltagare från alla frivilliga försvarsorganisationer.

Huvudtema för den digitala konferensen är utvecklingen av det civila totalförsvaret med fokus på frivilliga resursgrupper som skall verka på den kommunala nivån. Denna resurs blir mer och mer efterfrågad, säkert driven av pågående pandemi men också tidigare katastrofer som bränder. Diskussioner förs också med våra länsstyrelser om motsvarande system skall införas på den regionala nivån.  FPF har inte som förbund engagerat sig i FRG hittills men vi kommer att överväga hur vi skall gå vidare. En utmaning är att dessa grupper organiseras på den kommunala nivån där vi inte är så starka utifrån vårt medlemsantal. Jag kommer att återkomma i denna fråga.

Rekrytering är en central fråga där förbundsstyrelsen har organiserat en särskild rekryteringsgrupp som leds av Kent Öyen från förbundsstyrelsen och med representanter från våra föreningar. Idag är FPF drygt 300 medlemmar där styrelsen har satt ett mål att öka till 350 medlemmar 2021 och 400 medlemmar 2022. Tufft med realistiskt. Kräver engagemang av oss alla. Rekryteringsgruppen kommer återkomma med idéer och verktyg som skall stödja oss i att värva nya medlemmar. För att göra detta måste vi erbjuda bra utbildningar och lokala informationsmöten och vidareutbildningar.

Pandemin har varit ett lock som förhoppningsvis kommer släppa sitt grepp till sommaren. Det är också viktigt att ta utgångspunkt i utvecklingen av det nya totalförsvaret som ställer nya krav på samhället men också nya möjligheter för oss som frivillig försvarsorganisation. Idag har vi ett bemanningsansvar för befattningar i hemvärnet men jag tror att våra kompetenser kommer vara efterfrågade i allt högre grad i det civila försvaret. Krishantering och personalvård är en efterfrågad förmåga.

Om varje medlem kunde rekrytera en medlem skulle vi snabbt bli 600 medlemmar! Kanske inte realistiskt men det börjar med det personliga engagemanget att påverka sitt nätverk, arbetsplats, grannar, fotbollsklubben, skolan osv………

Jag utmanar er alla. Jag kommer återkomma i kommande brev med hur många jag har rekryterat. I skrivande stund är Thomas Kindström som sitter i förbundsstyrelsen min inspiration och motivation att bli bättre än honom, då han rekryterat 4 nya medlemmar under jan-mars.

Utbildningen är vårt andra stora fokus i förbundsstyrelsen. Vi blickar nu framåt med att planera för höstens och kommande årens kurser. Vi inventerar våra instruktörer och funderar över kompetensutveckling så vi blir ännu bättre. I skrivande stund inga nyheter eller besked men det kommer snart. Vi håller vår hemsida uppdaterad så fort det går inför höstens planerade kurser.

22 april genomförs vårt årsmöte i digital form. Utifrån medlemsantalet har våra föreningar i N och V vardera 4 ombud och vår Ö förening 3 ombud. Jag kommer återkomma i nästa nyhetsbrev över vad som beslutades och vilka personer som valdes in i förbundsstyrelsen.

Till sist vill jag orientera att vi har en planering för att återigen bilda en förening i Södra Sverige. En interimsgrupp är under bildande under ledning av Thomas Salonen, Charlotte Blomqvist och Jessica Lilja. Arbetsgruppen kommer arbeta med att rekrytera medlemmar till styrelsen samt etablera kontakter med våra bataljoner och utbildningsgrupper inom Militärregion Syd, MR S. Interimsgruppen adjungeras att medverka i förbundets olika verksamheter. Avsikten är att föreningen ska varar etablerad dec 2021.

Utvecklingen av det nya totalförsvaret är en utmaning för alla aktörer. För FPF medför återskapande av vår förening i södra Sverige att vi kan verka tillsammans med våra militärregioner och därigenom underlätta samordning och regional närvaro. Det underlättar också vår utveckling inom det civila försvaret.

Till sist vill jag tacka er alla för ert engagemang och tålamod med inställda kurser och föreningsmöten med mera. Håll ut. Snart är det full sving i verksamheten

Bästa hälsningar

Anders Lindström

Förbundsordförande

2021-03-18